Μονάδα Επεξεργασιών Ζωικών ή Τεχνικών Εντέρων “FRAGOULIS”

Ξενοδοχείο 4 Κλειδιών “Icon Suites”
2 Ιουνίου 2017
Ξενοδοχείο 3* “Hotel Oceanis”
2 Ιουνίου 2017
Θέση
Αμισιανά Καβάλας
Ημερομηνία
Έναρξη εργασιών : Μάρτιος 2015
Ολοκλήρωση εργασιών : Ιούνιος 2015
Συνολική επιφάνεια : 560 m2.
  • Προμήθεια εγκατάσταση δικτύου κεντρικού κλιματισμού VRV LG MULTI V IV .
  • 7 εσωτερικές μονάδες κρυφού τύπου.
  • 1 HydroKit για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης .
  • Χειριστήριο αφής για τον κεντρικό έλεγχο όλων των συστημάτων.
  • Δίκτυο εξαερισμού με δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας.
  • Συνολική εγκατεστημένη ισχύς 46 KW.
  • Εγκατάσταση και υδραυλική σύνδεση δοχείου αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης.
  • Κατασκευή ψυκτικών θαλάμων ισχύος 17 KW και συνολικού όγκου 330 m3.