Υπηρεσίες Επιθεώρησης Τουριστικών Καταλυμάτων σύνταξη τεχνικής έκθεσης και έκδοσης βεβαίωσης συνδρομής προϋποθέσεων ( ΒΕΣΥΠ ) για την κατάταξη σε κατηγορίες ΑΣΤΕΡΩΝ και ΚΛΕΙΔΙΩΝ.

Πιστοποίηση της Εταιρείας VERTECO κατά ISO 9001:2008
22 Σεπτεμβρίου 2016

Υπηρεσίες Επιθεώρησης Τουριστικών Καταλυμάτων σύνταξη τεχνικής έκθεσης και έκδοσης βεβαίωσης συνδρομής προϋποθέσεων ( ΒΕΣΥΠ ) για την κατάταξη σε κατηγορίες ΑΣΤΕΡΩΝ και ΚΛΕΙΔΙΩΝ.

Γενικά

Η AVRV λειτουργεί ως φορέας διενέργειας επιθεωρήσεων ξενοδοχείων (Ξ/χ) και επιπλωμένων ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), με διαπίστευση κατά ISO17065 από το ΕΣΥΔ και καταχώρηση στο μητρώο του ΞΕΕ. Οι επιθεωρήσεις γίνονται σύμφωνα με την νομοθεσία [Ν4276 ΦΕΚ155Α/2014, ΥΑ21185 ΦΕΚ2840Β/2014,ΥΑ91 ΦΕΚ69Β/2015),ΥΑ216 ΦΕΚ10Β/2015),ΥΑ219 ΦΕΚ14Β/2015 όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει], τους κανονισμούς του ΕΣΥΔ, του ΞΕΕ και της AVRV καθώς και τα πρότυπα ISO17065 και ISO19011. Σύμφωνα με την νομοθεσία αύτη όλα τα εν ισχύ ειδικά σήματα λειτουργίας Ξ/Χ και ΕΕΔΔ παύουν να ισχύουν την 31/12/2017 ενώ για όσα νέα εκδίδονται από τον Ιούλιο 2015 και μετά πρέπει να ακολουθείται η εν λόγω διαδικασία.

Σε ποιους απευθύνεται

• Μηχανικούς μελετητές και κατασκευαστές τουριστικών καταλυμάτων. • Εκμεταλλευτές τουριστικών καταλυμάτων • Τουριστικούς πράκτορες

Οφέλη από την υπηρεσία

Κατάλληλα εκπαιδευμένοι επιθεωρητές (Μηχανικοί με ειδίκευση στα θέματα αδειοδότησης, κατασκευής και λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων) με έδρα πλησίον όλων των κύριων τουριστικών προορισμών της χώρας, παρέχουν με αξιοπιστία, υπευθυνότητα και ευελιξία, ανεξάρτητες υπηρεσίες επιθεώρησης. Αντικειμενική και ανεπηρέαστη αξιολόγηση του καταλύματος έναντι των κριτηρίων κατάταξης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη βαθμολογία με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και την ελάχιστη όχληση στην λειτουργία του καταλύματος. Δυνατότητα συνδυασμένης επιθεώρησης και έναντι των απαιτήσεων των προτύπων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO9001), περιβάλλοντος (ISO14001), ασφάλειας των τροφίμων ( ISO22000), εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ISO26000), με την πιστοποίηση των οποίων επιτυγχάνεται επιπλέων μοριοδότηση επί των βαθμολογούμενων κριτηρίων.

Πως υλοποιείται η υπηρεσία

Προέλεγχος

Έμπειρος επιθεωρητής αναλαμβάνει ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ την υλοποίηση προελέγχου ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΕΕ με βάση το ερωτηματολόγιο ελέγχου της AVRV έτσι ώστε ο Μελετητής ή Εκμεταλλευτής να έχει μια ακριβή εκτίμηση της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει το κατάλυμα, και αρκετό χρόνο (χωρίς να πιέζεται από τις προθεσμίες της νομοθεσίας) για να σχεδιάσει και υλοποιήσει όσες αλλαγές κρίνει απαραίτητες.

Έλεγχος

1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια περιφερική υπηρεσία τουρισμού αίτηση έκδοσης ειδικού σήματος λειτουργίας (ΕΣΛ) μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει η νομοθεσία. 2. Μετά την λήψη του ΕΣΛ ο ενδιαφερόμενος εγγράφεται στο Μητρώο του ΞΕΕ και υποβάλλει στον φορέα AVRV αίτηση υποβολής πρότασης ελέγχου τουριστικού καταλύματος συνοδευόμενης από το ειδικό σήμα λειτουργίας. 3. Ο φορέας AVRV υπολογίζει τις ανθρωποημέρες ελέγχου και το μέγεθος του δείγματος δωματίων με βάση την κατευθυντήρια οδηγία του ΕΣΥΔ και συντάσσει πρόταση ελέγχου και την υποβάλλει στον ενδιαφερόμενο. 4.Με την αποδοχή της πρότασης ελέγχου της AVRV, υπογράφεται σύμβαση και ο ενδιαφερόμενος επισκέπτεται την ιστοσελίδα του ΞΕΕ όπου συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης και υποβάλει αίτηση κατάταξης υποδεικνύοντας την AVRV ως φορέα ελέγχου. 5. Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΞΕΕ η AVRV ενημερώνει επίσημα για την ανάθεση και προγραμματίζεται η υλοποίηση ελέγχου ο οποίος πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης κατάταξης στο ΞΕΕ. 6. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην AVRV το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης που προκύπτει από την ιστοσελίδα του ΞΕΕ καθώς και όλα τα έγραφα που αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης. 7. Η ομάδα επιθεώρησης του φορέα AVRV εξετάζει το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και πραγματοποιεί αυτοψία στο κατάλυμα (κοινόχρηστοι και βοηθητικοί χώροι, περιβάλλων χώρος, δείγμα δωματίων) για να επαληθευθεί η ορθότητα και ακρίβεια των απαντήσεων του ερωτηματολογίου. 8. Το αποτέλεσμα της εξέτασης των εγγράφων και της αυτοψίας αποτυπώνεται στην τεχνική έκθεση που υπογράφει ο επικεφαλής και παραδίδεται στον εκμεταλλευτή του καταλύματος και στο ΞΕΕ. 9. Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια κατάταξης που αναφέρεται στο ΕΣΛ ο εκμεταλλευτής έχει δικαίωμα να σχεδιάσει και υλοποιήσει διορθωτικές ενέργειες και να ζητήσει από τον φορέα AVRV ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ για την επαλήθευση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας των ενεργειών και την συμπλήρωση της τεχνικής έκθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ μπορεί να έχει ολοκληρωθεί εντός 29 ημερών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης κατάταξης στο ΞΕΕ. 10. Αν από τον ΕΛΕΓΧΟ ή τον ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ και την αυτοψία προκύψει ότι ικανοποιούνται τα κριτήρια για την κατηγορία κατάταξης που αναφέρεται στο ΕΣΛ, τότε ο φορέας AVRV εκδίδει ΒΕΣΥΠ. 11. Ο εκμεταλλευτής υποβάλει την τεχνική έκθεση και την ΒΕΣΥΠ στο ΞΕΕ στο οποίο εντός 20 ημερών εκδίδει πιστοποιητικό κατάταξης διάρκειας 5 ετών.

Αγ. Θωμά 18, 19004, Σπάτα – Αττική, Τ. 210 6047411, www.avrv.gr.

Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης για το Νομό της Καβάλας VERTECO Κασσάνδρου 18 Καβάλα www.verteco.gr - info@verteco.gr Τηλ. 2510 836242